El programa Escoles Verdes

 Fitxa tècnica:

 

El programa Escoles Verdes

El Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, amb la participació del Departament d’Educació i el Departament de Treball i Indústria, assessorats per professionals de la Societat Catalana d’Educació Ambiental (SCEA) va iniciar l’any 1998 un programa per innovar els centres educatius.

Any rere any aquest programa ha augmentat en nombre de participants i ha acumulat experiència, la mateixa que permet aquest curs escolar 2005-2006 editar aquesta guia per a seguir tot el procés.

El programa Escoles Verdes sorgeix com un compromís per donar suport a tots aquells centres educatius de Catalunya que volen innovar, incloure, avançar, sistematitzar i organitzar totes aquelles accions educatives que tenen la finalitat d’afrontar des de l’educació, els nous reptes del desenvolupament sostenible. A Catalunya, el bagatge dels centres educatius pel que fa a l’educació ambiental i a la sostenibilitat és important. Existeixen programes de naturalesa molt diversa que treballen en aquesta línia. Entre aquestes propostes s’hi pot trobar l’Agenda 21 Escolar, les auditories energètiques, la xarxa d’escoles solars, les campanyes municipals adreçades als centres, els Camps d’Aprenentatge, els programes de participació social i evidentment, el programa Escoles Verdes.

Les universitats catalanes també treballen aquest tema, des de l’ambientalització curricular (GRECA, Universitat de Girona) a programes internacionals de recerca de criteris de qualitat pels centres que treballen en projectes d’ambientalització (SEED, Universitat Autònoma de Barcelona). El programa Escoles Verdes ha participat en aquests projectes i per tant, s’ha enriquit amb aquestes aportacions i experiències. 7

El programa Escoles Verdes es va iniciar l’any 1998 com a prova pilot amb dotze centres de Catalunya públics i privats, de primària i secundària repartits geogràficament per a tot el territori. Es van escollir, d’entre tots els centres de Catalunya, els que mostraren un interès major a participar en un nou projecte que demanava l’execució conjunta. Al curs 2004/2005 el nombre s’eleva als 233 centres, des d’educació infantil fins a secundària.

El programa s’ha anat configurant mitjançant l’experiència i l’aplicació directa del treball realitzat pels centres. Durant tot aquest procés de consolidació, s’han definit els documents de treball, els processos d’implicació i participació dins l’escola i les oportunitats d’intercanvi d’experiències entre els centres. Són eines pensades i creades per ajudar a consolidar el repte de l’ambientalització dels centres educatius, un repte d’innovació educativa adaptada a les possibilitats reals de cada centre. El nombre creixent d’adhesions ha obligat a establir estructures sistemàtiques que defineixen els espais d’aportació dels centres en el programa. Anualment es demana la seva participació en jornades d’intercanvi i s’ofereix un seguiment personalitzat on s’estableixen complicitats i relacions per al treball conjunt.

Són molts i diferents els interessos i necessitats que un centre educatiu manifesta quan decideix incorporar-se a aquest programa: assessorament extern, voluntat de promoure canvis i implicar un nombre més important de mestres, professores i professors, formació permanent, ordenació i sistematització d’actuacions fetes de manera aïllada en la gestió del centre i en l’àmbit curricular, recerca de correlacions entre el que es viu al centre educatiu i el que s’ensenya etc. Però tots coincideixen en una voluntat de transformar el centre, la manera de fer i la seva relació amb l’entorn. Cada centre coneix la pròpia realitat i sap quines són les seves necessitats i interessos. El centre evolucionarà i canviarà la manera de ser i de fer en base als principis de la sostenibilitat.

Els principals motius per adherir-se a aquest programa són:

  • Voluntat de canviar l’escola: la manera de fer, de ser i de treballar per adaptar-la a situacions ambientals i socials actuals
  • Fomentar la participació de tots els agents del centre a través d’un projecte global i integrat en la pràctica docent
  • Sistematitzar la feina feta en relació a l’educació ambiental per abordar-la de manera global i integrada
  • Aconseguir un reconeixement social al treball realitzat
  • Formar ciutadans crítics i participatius capaços de fer front als reptes de la sostenibilitat

El programa Escoles Verdes incideix de manera individual i global en cadascun dels centres i persegueix un canvi en la manera d’enfocar i abordar les tasques docents i la gestió de l’equipament. No és un programa puntual i finit, limitat a una àrea, curs, nivell o centrat en una temàtica concreta. És un programa global que té en consideració, i dóna importància, al clima escolar, la planificació i organització i les relacions dins i fora del centre.

Els objectius del programa El programa Escoles Verdes té tres objectius:

  • Ambientalitzar els centres educatius
  • Aconseguir un desenvolupament escolar global
  • Fomentar ciutadans crítics i participatius

Ambientalitzar de centres educatius

El principal objectiu del programa és l’ambientalització dels centres educatius, és a dir, la incorporació de criteris ambientals als currículums formatius, a les metodologies d’aprenentatge i a la gestió interna.

Aconseguir un desenvolupament escolar global

La millora en la gestió de la mobilitat, de l’aigua i l’energia, la reducció dels residus o la introducció d’una perspectiva ambiental en els continguts de les diverses àrees no és suficient per a un canvi global. Es necessita analitzar també aspectes de currículum ocult, d’organització, de transversalització curricular o d’incidència local. Busquem un desenvolupament escolar a tots els nivells, una evolució de canvis graduals i significatius. El plantejament teòric del programa contempla el procés d’ambientalització com un canvi global del centre.

Aquesta globalitat obliga a tenir present els diferents àmbits i contextos que podem detectar del centre: Com som? Què fem? Com ho fem? Què aprenem? Com ho aprenem? I Com ho exterioritzem fora del centre?

Contextos d’actuació del programa Escoles Verdes El programa Escoles Verdes reflexiona i actua en tres contextos diferents amb la voluntat d’influir en tots els aspectes del centre. Cada un dels contextos va associat a uns àmbit d’acció més concrets en els quals s’apliquen les propostes de millora.

Fomentar ciutadans crítics i participatius Així doncs, lligat directament amb l’ambientalització i amb la educació per al desenvolupament sostenible, el programa té la finalitat de fomentar ciutadans crítics i participatius. Es vol capacitar per a l’acció, entendre les persones com un agent de canvi i transformar els models mentals que influeixen en les decisions i les accions. Es necessita convertir els centres escolars en un espai per al treball dels conflictes ambientals locals i propers, per a la resolució de conflictes i per al debat de les alternatives. El centre ha de ser una eina per al desenvolupament dels alumnes, un suport que faci sortir a la llum les seves reflexions, pensaments i sentiments. Ambientalitzar un centre educatiu implica canviar la manera de fer les coses. Analitzar les situacions individuals i treballar per superar-les amb motivació i participació real.

Definició del programa El programa Escoles Verdes és un programa continu en constant evolució i renovació. Cada centre inicia el seu camí, el consolida cada curs i li serveix per seguir avançant any rere any. És també un programa obert que s’adapta a les necessitats de cadascú i a les noves situacions que es generen. Un dels principis més importants del programa és la seva particularitat, ja que parteix de la individualitat i la singularitat de cada centre. És una proposta feta a mida on la mateixa comunitat educativa és qui concreta, en funció de la seva situació inicial, quins són els temes que desenvoluparà. L’èxit de les accions posteriors ve donat per la motivació de l’alumnat i el professorat pel tema escollit. Quines seran les necessitats i les prioritats? És necessari genera un procés de participació de tots els estaments educatius per a poder prendre la decisió.

El ritme de treball, tot i que marcat per terminis de presentació de documents, és propi de cada centre. Això fa que hi hagi escoles que porten a terme moltes actuacions i d’altres que se centren només en una. La velocitat de canvi i d’acció, per tant, seran desiguals d’un centre a un altre. Un altre dels principis més representatius del programa és el fet de ser social. El centre ha de reflectir la realitat social que l’envolta. Cal entendre la idea d’escola com a element generador de canvis amb incidència en l’entorn més proper, evitant ser una entitat aïllada. S’ha de ser un centre educatiu compromès amb l’alumnat i, per tant, de manera conscient o no, desenvolupar un treball que arribi a les famílies i que impliqui un nucli dinamitzador de la sostenibilitat a escala local i municipal. És un programa progressiu que no requereix abastar tots els àmbits en un primer moment, sinó aquells que es consideren més assequibles i/o més necessaris en funció a la realitat individual. Així, amb el temps, esdevé un programa global amb influència en tots els àmbits (local, educatiu i curricular) i que necessita la participació de tots els agents que intervenen a escala local (alumnat, professorat, famílies, personal no docent i autoritats educatives). És un projecte present en la vida quotidiana del centre, en el dia a dia de les aules, en la compra del material, en l’ús dels recursos, en el menjador, en el tipus de lectures proposades, en el tipus de projectes que es proposen, en la relació amb les famílies, en les sortides escolars escollides, etc. És un programa positiu que ha de crear visions optimistes envers la temàtica ambiental, actuar a favor del medi i afavorir quelcom que pugui tenir un resultat satisfactori a curt o mig termini. Considerar els agents com a part de la solució de les temàtiques ambientals i no només com a part del problema. Finalment, és un programa innovador. Ser Escola Verda suposa una manera de ser i de fer. Una identitat pròpia que cal incorporar a l’activitat docent. De vegades cal reestructurar els sistemes establerts en el centre (de participació, d’ensenyament-aprenentatge, de relació amb l’entorn etc.) per tal de redefinir-ne el tarannà. No és una voluntat integrada a una manera de fer, sinó una innovació en la manera de ser.