Fòrum d'educació ambiental   SCEA i altres entitats   Projectes i Programes   Publicacions   Enllaços
 
   
       
 

 FÒRUM 2000

La Societat Catalana d'Educació Ambiental, en l’excel·lent ocasió que ofereix el canvi de mil·leni, ha posat en marxa el FÒRUM 2000 d'Educació Ambiental, entès com un procés de debat i una acció positiva per contribuir a la consolidació de l’educació ambiental al nostre país a l’alba del segle XXI.

El Fòrum és un procés d’àmplia participació entorn l’educació ambiental, els seus reptes, els seus agents i les seves estratègies. Un espai obert a totes aquelles persones i col·lectius que desenvolupin tasques d'educació i sensibilització ambiental. A tal fi s'han definit quatre ocasions de trobada que delimiten quatre períodes en la discussió i són moments forts del procés abans d'arribar a l’acte final de conclusions i clausura el desembre del 2000.

Les quatre trobades estan estructurades simbòlicament entorn dels quatre elements bàsics per a la vida: aigua, aire, terra i foc (energia). Seran esdeveniments actius, formatius i festius que es realitzan semestralment, cada un en un 3 territori concret:

  • àmbit de Girona (aigua, 27 i 28 de febrer del 1999)
  • àmbit de Lleida (terra, setembre del 1999)
  • àmbit de Barcelona (aire, gener del 2000)
  • àmbit de Tarragona i Terres de l'Ebre (foc, setembre del 2000)

Cada trobada, de dos dies de durada, consta dels següents elements:

  • Informació, a través de conferències i exposicions a La veu dels experts
  • Relació entre persones i col·lectius per intercanviar experiències a Enllaços
  • Reflexió i discussió: Debat a bat
  • Formació, amb tallers de metodologies, tècniques i estratègies, a L'ofici
  • Acció !: una intervenció significativa a l’indret on té lloc la trobada.

El debat és un procés de discussió obert a totes les persones i grups interessats, orientat per la present Guia de Debat. Aquest procés es desenvolupa inter- trobades i serveix per concretar els principals problemes de l’EA i les propostes corresponents. A cada encontre s’elaborarà una part de les conclusions.

El Fòrum es materialitzarà en un seguit de Guies de debat i documents: dossiers temàtics, un directori d'organitzacions, entitats i empreses, i les conclusions que han de servir per establir les prioritats ¡les necessitats de l’EA a principis del segle XXI.

Per què una guia de debat?

Hem definit el Fòrum 2000 d'Educació Ambiental com un procés col·lectiu dinàmic, de revisió, interacció i aprenentatge, que des d'ara fins a finals del 2000 ens doni ocasió d'avaluar els nostres pressupòsits i les nostres pràctiques en educació ambiental i ens aporti elements per replantejar-los i renovar-los en allò que considerem necessari.

Perquè necessitem revisar la nostra tasca i saber que fem quan diem que fem EA, un dels punts principals del Fòrum és la discussió, l'intercanvi d'opinions, la cooperació, el debat de-bat a bat. Per això neix aquesta guia; un instrument que ens acompanyarà al llarg de tot el Fòrum i què té la finalitat de facilitar i centrar el debat entre tothom qui se sent implicat d'una manera o altra en el món de l’educació ambiental.

Com hem fet aquesta guia?

El document que teniu a les mans és el resultat d'un treball col·lectiu en el qual han participat diferents membres de l’SCEA i col·laboradors propers. A partir d'un primer recull d 'idees sobre els principals reptes de l’EA, aportades per una quinzena de persones, es van seleccionar tres eixos principals que tant quantitativament com qualitativament apareixien com a més rellevants: Educació, Sostenibilitat i Participació. Al voltant d'aquests tres eixos, en diferents grups i sessions de treball es formula un ampli ventall de preguntes. Prioritzar i seleccionar les qüestions a debatre i categoritzar quatre temes a plantejar (un per a cada trobada del Fòrum) ha estat la darrera fase de preparació de la guia, que anirà completant-se al llarg del desenvolupament del Fòrum recollint tot allò que sigui significatiu per millorar el seu funcionament.

Com s'utilitza aquesta guia?

El Fòrum 2000 d'Educació Ambiental esta estructurat en quatre períodes de debat, cada un dels quals culmina en una trobada. Uns mesos abans de cada una de les quatre trobades es presentarà i distribuirà una part d'aquesta guia, amb un bloc de preguntes sobre aspectes concrets de I 'EA per reflexionar individualment i debatre col·lectivament.

Totes les persones i col·lectius que ho desitgin poden participar en el debato N'hi ha prou que s'inscriguin al registre del Fòrum i recullin la carpeta de la guia; successivament aniran rebent els blocs de preguntes. Cada col·lectiu organitza la reflexió i la discussió al seu estilo Les preguntes no són per ser contestades formalment sinó per guiar el debato Finalment, les idees, propostes o principals problemes detectats caldrà concretar-les i consignar-les a les fitxes resum que configuren la part final de cada bloc de discussió. També hi trobareu un espai per suggerir qüestions que considereu interessants, tant preguntes no formulades en el bloc que s’està discutint com aspectes que recomaneu discutir en algun dels altres blocs.

El fet de participar en el debat no pressuposa necessàriament assistir a les trobades: per a cada una d'aquestes s’elaborarà un programa i s’obrirà un període d'inscripció.

Per que i com es recullen els resultats?

Les conclusions anotades a les fitxes resum de totes les persones o entitats que 5 participin en el Fòrum permetran obtenir una visió global de tots els sectors implicats. A tal fi, un cap omplertes les fitxes resum cal enviar-les a la secretaria ¡ del Fòrum per fax, correu postal o correu electrònic. Si opteu per aquest darrer I sistema teniu també la possibilitat d'omplir directament les fitxes resum que apareixen a la web de l’SCEA. És important per arribar les dades un mes abans de la celebració de cada trobada per poder preparar els documents que orientaran el debat final conjunt i la redacció de conclusions.

 

Fòrum 2000: Guia de debat

Fòrum 2000: Document final

 

 

 
Documents relacionats:
» Publicacions del Fòrum
 
 
 


Per més informació: SCEA | Societat Catalana d'Educació Ambiental
c. Aragó 281, 2n 2a 08009 Barcelona tf. 93 488 29 79 e-correu. scea@scea.cat
metro L3, L4, L5 autobusos 6,7,15,16,17,20,22,24,28,33,34,39,43,44,45,47